TINE WASTIELS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DIEPENBEEK

Voorstelling psychologiepraktijk EAS

Psychologiepraktijk EAS is een duopraktijk voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen. De praktijk heeft twee vestigingen, met name in Diepenbeek en in Maasmechelen.

EAS komt van de godin Eastre. Deze godin staat symbool voor lente, groei en wedergeboorte. Een therapeutisch proces is immers steeds een groeiproces van vallen en opstaan, waarbij we samen met de cliënt op zoek willen gaan naar betekenis en verandering. We nemen daarbij niet de positie in van probleemoplosser. We willen samen met de cliënt op weg gaan en hem de mogelijkheid geven om zelf zijn richting te zoeken in het leven. Dit is een onvoorspelbaar maar boeiend traject, waarbij we kunnen botsen op onzekerheden en kwetsbaarheden, maar vooral ook oog willen hebben voor krachten en competenties van cliënten.

We werken daarbij vanuit een systeemtherapeutische en holistische visie, waarbij we mensen trachten te begrijpen door te kijken naar hun brede context (relaties met anderen, verleden, visies, ervaringen, …).

Daarnaast hechten we er ook belang aan om goed samen te werken met betrokken diensten en onze doorverwijzers ( zoals psychiaters, artsen, diagnostische en begeleidingscentra, scholen en CLB’s,…). Zo kunnen we het hulpverleningsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de noden en behoeften van de cliënt.

Binnen EAS creëren we ruimte voor intervisie en supervisie (in samenwerking met een psychiater) en investeren we in degelijke opleidingen en bijscholingen. Op deze manier staan we garant voor een professioneel en evidence-based hulpverleningsaanbod.

EAS organiseert ook een aanbod van lezingen en vormingen op maat voor scholen, bedrijven en instellingen (o.a. over emotionele problemen bij kinderen, aanvaarding en verwerking van handicap, omgaan met stress, stemmingsstoornissen, …).


Voorstelling Tine Wastiels

Tine Wastiels is samen met Saartje Kortleven werkzaam bij psychologiepraktijk EAS als zelfstandig klinisch psychologe.

Zij biedt therapie aan voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen vanuit een systeemtherapeutisch perspectief.

Regelmatig aanbod van assertiviteitstrainingen en sociale vaardigheidstrainingen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen (in samenwerking met collega Saartje Kortleven).
Aanbod van lezingen en vormingen op maat voor scholen, bedrijven en instellingen (o.a. over emotionele problemen bij kinderen, aanvaarding en verwerking van handicap,…).
Lid Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen. Erkend psychologe door de psychologencommissie (erkenningsnummer 832109313).
Terugbetaling door ziekenfondsen: Euromut, Partena (minderjarigen), Liberale Mutualiteiten (tot 22 jaar) en Vlaams Neutraal Ziekenfonds (6 tot 16 jaar).

Opleidingen

• Master in de klinische psychologie - Katholieke Universiteit Leuven (2006)
• Bachelor Buitengewoon Onderwijs - KHLIM (2009)
• Jaaropleiding: "Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch perspectief" - vzw Rapunzel (2011)
• Postgraduaat in de Relatie-, Familie- en Systeempsychotherapie - Katholieke Universiteit Leuven (2011-2015)

Vorming/Bijscholing

• Het opzetten van een faalangsttraining (VonkenVisie)
• Gestalttherapiegroep (IVC)
• Training ontwikkelingsgericht coachen (PraxisNetwerk)
• Training oplossingsgericht coachen (ILFARO bvba)
• Training sociale wetgeving (Jobcentrum West-Vlaanderen)
• Volgt op regelmatige basis studiedagen over gedrags- en emotionele stoornissen, ontwikkelingsproblematieken (autisme, ADHD,…), handicaps, leerstoornissen,…

Relevante ervaring

Tine werkt sinds 2007 als klinisch psychologe binnen een school voor Buitengewoon Onderwijs. Zij ondersteunt het BuSO op orthopedagogisch en didactisch vlak en is de coördinator van het geïntegreerd onderwijs.

Daarnaast werkt zij in psychologiepraktijk EAS als klinisch psychologe. EAS is een duopraktijk die therapie en begeleiding aanbiedt voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels. Naast individuele en gezinstherapie, is er bij EAS ook een groepsgericht aanbod.

Hiervoor werkte zij als loopbaancoach binnen een Dienst voor Gespecialiseerde Oriëntering en als behandelcoördinator binnen een observatie- en behandelingscentrum voor jongeren met een gedrags- of emotionele stoornis. Tijdens haar opleiding deed zij haar stage in het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk op de crisisafdeling voor adolescenten.
Verder werkte zij tweeëneenhalf jaar in groepspraktijk de Kiezel als therapeute en klinisch psychologe. Zij deed hier consultaties met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen vanuit een systeemtheoretische visie.

Tine heeft ervaring met diagnostisch onderzoek, individuele en gezinsbegeleidingen, personal coaching, groepstherapieën en sociale vaardigheidstrainingen.


Wanneer is therapie aangewezen?

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we met zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De volgende hulpvragen kunnen aan bod komen:

Kinderen en jongeren:

- Emotionele problemen: depressie, angsten, laag zelfbeeld, hechtingsproblemen, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving…
- Opvoedingsmoeilijkheden: moeilijk gedrag, eet- of slaapproblemen, moeilijke relatie broers/zussen, aanpassingsproblemen bij adoptie, echtscheiding of nieuw samengestelde gezinnen, schoolweigeren,…
- Gedragsproblemen: woedeaanvallen, agressie, liegen, stelen, automutilatie, druggebruik,…
- Sociaal-relationele problemen: contactproblemen, assertiviteit, aanleren van sociale vaardigheden, pestproblemen,…
- Lichamelijke klachten zonder duidelijke reden: buikpijn, hoofdpijn,…
- Specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals vertraagde ontwikkeling, autisme, ADHD,…
- Nazorg na kinderpsychiatrische opname

Volwassenen:

- Emotionele problemen: depressie, lusteloosheid, angsten, laag zelfbeeld, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, trauma’s, rouwverwerking, ziekte of handicap, seksueel misbruik, identiteitsproblemen, zingeving,…
- Gedragsproblemen: verslavingen, slaap- of eetproblemen, automutilatie,…
- Relatieproblemen
- Problemen binnen je loopbaan: stress, burn out, spanningsklachten, pesten op het werk,…
- Nazorg na psychiatrische opname


Therapeutisch aanbod

* Individuele psychotherapie:
- Kinderen en jongeren
- Volwassenen

* Relatietherapie

* Gezinstherapie

* Psychodiagnostisch onderzoek:
- Cognitief functioneren (IQ, aandacht, geheugen, planning,…)
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Belevingsonderzoek

* Groepsaanbod:
- Assertiviteitstraining
- Sociale vaardigheidstraining
- Groepstherapie

Binnen psychologiepraktijk EAS werken we vanuit een systeemtherapeutisch perspectief. Dit wil zeggen dat we klachten of problemen niet enkel vanuit het perspectief van de individuele cliënt bekijken, maar ook aandacht hebben voor de context, zoals het gezin en de bredere familie.

Tarieven
- individu: 50 euro
- koppel: 55 euro
- gezin: 60 euro
- co-therapie: 60 euro

Een sessie duurt 60 min.


Assertiviteitstraining jongeren
Eas organiseert opnieuw een assertiviteitstraining voor jongeren (13-18 jaar).

Voor wie?
Herken je één van de volgende situaties?

• Ik vind het moeilijk om contact te leggen of vrienden te maken
• Ik durf niet te zeggen wat ik denk omdat ik schrik heb voor de reactie van de ander
• Ik laat wel eens van mij profiteren
• Ik weet niet goed hoe ik voor mezelf moet opkomen.
• Contacten met vrienden, klasgenoten, ... lopen stroef
• Ik word wel eens gepest
• Ik voel me vaak bang en onzeker
• In groepen of groter gezelschap hou ik me vooral op de achtergrond
• Ik voel me gespannen in sociale contacten

Herken je jezelf in deze uitspraken? Wil je op een positieve en assertieve manier kunnen omgaan met anderen? Dan is deze training misschien wel iets voor jou!

Aanbod
Tijdens deze assertiviteitstraining leren we je hoe je assertiever en weerbaarder in het leven kan staan. Dit is immers niet iets wat aangeboren is. Opkomen voor jezelf kan je leren. Daarnaast helpen we je om zicht te krijgen op je sterke kanten en een positiever beeld te ontwikkelen over jezelf. Zelfvertrouwen dient immers als basis voor assertief gedrag.

De training gaat verder dan het aanleren van technieken en vaardigheden. Het is een ervaringsgericht proces, waarbij we leren kijken naar onszelf in relatie met anderen, aan de hand van spel, doe-activiteiten, muziek, creatieve technieken, ...

Je wordt ook uitgenodigd voor een ‘stretch-dag’ om te experimenteren met je eigen persoonlijke uitdagingen in de natuur. We bieden je dan buitenactiviteiten aan die je letterlijk ‘mee-maakt’ en die je de kans geven om anders te doen dan wat je gewend bent, dan wat comfortabel voelt. Hierbij word je geholpen en ondersteund door je groepsgenoten.

Verschillende thema's komen aan bod:
• Verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal)
• Een positief zelfbeeld ontwikkelen
• Herkennen en uiten van gevoelens
• Opkomen voor je mening
• Iets durven vragen aan een ander
• Durven weigeren, nee zeggen
• Reageren op pesten
• Leren contacten leggen
• Omgaan met en reageren op kritiek
• Ontvangen en geven van complimenten
• Omgaan met ruzie, agressie
• Je ontspannen voelen in sociale situaties
• Relaxatietechnieken

De training is een groepsgebeuren. De groep dient als steun maar biedt ook veel gelegenheid om te oefenen. Het groepsproces is van essentieel belang. We vertrekken zoveel mogelijk van het hier en nu en werken met voorbeelden en situaties uit het dagelijkse leven van jongeren. Dit om je meer inzicht te geven in je onzekerheid en angsten, maar ook zodat je kan leren om steviger in je schoenen te staan en op te komen voor jezelf!
Vanuit de veilige groep maken we de beweging naar de wereld daarbuiten. De klemtoon ligt op het oefenen en leren toepassen in je eigen dagelijkse leven.

Wanneer?
De training bestaat uit zes opeenvolgende sessies op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u30.

Inschrijven
Inschrijven kan telefonisch of via mail. Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch:
• Saartje Kortleven (0486/495929)
• Tine Wastiels (0497/128613)

Email: info@psychologiepraktijk-eas.be

Kostprijs: 200 € voor de volledige training
(kennismakingsgesprek, drank en syllabus inbegrepen)

Adres: De training gaat door in de Eas-vestiging van Maasmechelen: Sint-Jorisstraat 40, 3630 Maasmechelen.


Hoe zet ik de eerste stap?

Maak gerust eens een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Psychologiepraktijk EAS
Tine Wastiels
Reitje 9
3590 Diepenbeek  

tine.wastiels@psychologiepraktijk-eas.be
GSM: 0497/128613  

www.psychologiepraktijk-eas.be