Tag Archives: kinderpsycholoog

MIA MAES (°1977)

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MECHELEN

U kan bij mij terecht voor

 • Individuele psychotherapie voor jongvolwassenen en volwassenen
 • Ouderbegeleiding
 • Supervisie
 • Groepsaanbod: Vaardigheidstraining “Focussen voor kinderen”

Er is ook een aanbod voor kinderen en jongeren vanaf tien jaar.


NIEUW: Groepsaanbod : Vaardigheidstraining “Focussen voor kinderen”

In oktober 2019 kunnen kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar terecht voor een vaardigheidstraining “Focussen”. Bij focussen leer je naar je lichaam te luisteren en het te begrijpen. Kinderen leren tijdens de training hun lichamelijke gevoelens en emoties te verkennen en uit te drukken. Ze ontdekken ook hun noden en grenzen. Focussen zorgt ondermeer voor meer zelfvertrouwen en vermindert spanning. Kinderen die hooggevoelig zijn, kunnen in focussen handvaten vinden om met overprikkeling om te gaan. We doen dit op een speelse en creatieve manier: tekenen, bewegen, kleien, schrijven,... Op 5, 12, 19 oktober en 9 november van 13u. tot 14u30 verwelkom ik graag maximum 6 kinderen. De reeks kost 150 euro. Inschrijven kan via miamaes@psycholoog.be. Locatie: Mechelen, Stuivenbergbaan 33.

Folder focussen voor kinderen

 


Professionele achtergrond

Master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) (KULeuven, 2000)

Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2008)

Opleiding Triple P (Positive Parenting Program) level 4 en 5

Opleiding Emotion Focused Therapy for Individuals (EFT) level 1, 2 en 3 (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2013-2015)

Masterclass EFT for anxiety en Masterclass EFT for complex trauma (Focus On Emotion)

Wholebody Focusing level 1,2 en 3 (bij Saren Swinnen)

Aspirant supervisor (VVCEPC)

Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr 772105118)

Werkervaring : stage in het CGG Mechelen (1999-2000), 11 jaar als psycholoog-psychotherapeut in algemene ziekenhuizen (UZ Leuven, Sint-Vincentius Antwerpen),in CLB's, in centra voor kinder en jeudpsychiatrie (Universitaire Kinder en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Referentiecentrum Autisme (RCA)),in de groepspraktijk voor psychotherapie D_link Mechelen en tot slot 6 jaar als zelfstandige in hoofdberoep in de groepspraktijk voor psychotherapie Conciente (kinderen, jongeren en volwassenen).


Werkdomein

Jongvolwassenen en volwassenen:

Emotionele moeilijkheden, vragen mbt zingeving, keuzes/beslissingen, verwerkingsmoeilijkheden/ problemen bij rouw, contactmoeilijkheden/ relationele problemen, tekort aan eigenwaarde en zelfvertrouwen/laag zelfbeeld, perfectionisme, burn-out, depressie, angststoornissen, trauma, …
Er wordt gewerkt aan de hand van cliëntgerichte gesprekstherapie waarbij de beleving centraal staat. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van Emotion Focused Therapy, gericht op het in contact brengen met emoties om de ervaringsstroom aan te spreken en tot inzicht, erkenning en verandering te komen. Daarnaast gebruik ik ook creatieve technieken om op verschillende manieren het experiëntiële proces te bevorderen.

Meer info over hoe emoties werken, vind je in volgend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE

Kinderen en jongeren:

Sociaal-emotionele problemen: omgaan met en uiten van emoties (angst, verdriet, woede, frustraties, zich niet gehoord voelen, ...), gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, verwerkingsmoeilijkheden bij ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen, moeilijkheden in relaties en contactproblemen, identiteitsvragen, keuzes maken en zelfstandig worden, gepest worden, moeilijke leef/gezinssituaties, omgaan met spanningen en stress, …

Er wordt gewerkt aan de hand van cliëntgerichte kinderpsychotherapie: dit houdt zowel gesprekstherapie in als elementen uit de speltherapie en creatieve technieken. Aangezien er geen uitgebreide spelkamer aanwezig is, verwijs ik u voorlopig voor specifieke vragen voor speltherapie door naar andere kinderpsychotherapeuten.

Ouders:

Therapie is een gezamelijke onderneming van ouders, kind en therapeut. Ouder (en/of gezins)gesprekken vormen dan ook een vast onderdeel van de therapie. In de oudergesprekken kunnen ouders hun eigen waarnemingen, gedragingen en vragen over het kind en hun rol als ouders uiten en bespreekbaar maken. Er wordt gesproken over de relatie tussen ouders en kind, over hoe ouders meer inzicht kunnen krijgen in de belevingen en behoeften van hun kind, maar ook in hun eigen mogelijkheden als ouders. Mogelijkheden, die ze na het stoppen van het therapie, kunnen gebruiken.
Mogelijkheden: ouderbegeleiding in het kader van een individuele kinderpsychotherapie, mediatietherapie (begeleiding van ouders met heel jonge kinderen waarbij enkel met de ouders wordt gewerkt), begeleiding mbt ouderschap, begeleiding bij verwerkingsproblemen mbt ontwikkelingsstoornissen en andere kindgerelateerde moeilijkheden.

Psychotherapie

Het doel van psychotherapie is het herstel van de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden en het opnieuw op een evenwichtige manier in contact zijn met jezelf.
Via het werken met iemands beleving en de onderliggende ervaringsstroom wordt verandering beoogd. Ook het lichamelijk gewaarworden en de kracht van het lichamelijk weten worden betrokken tijdens het therapieproces. Als psychotherapeut zoek ik mee op een begrijpende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende manier.


Praktisch

Aanmelding en verloop

Eerst is er een kennismakingsfase met één of meerdere verkennende gesprekken. Deze dienen om de hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op de doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.

Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, bijvoorbeeld wanneer eerst andere stappen wenselijk zijn of wanneer een ander psychotherapeutisch aanbod meer aangewezen is of als er nood is aan meer specifieke psychodiagnostiek of een psychiatrische inschatting.

Ik werk, indien gewenst, nauw samen met de eventuele verwijzer en andere betrokken hulpverleners.

Ik werk met een online monitoring systeem, QIT-ONLINE, waarmee de kwaliteit van de therapie en de werkrelatie getoetst wordt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Kostprijs

60 euro per sessie van 50 minuten. Gezinsgesprekken 70 euro per sessie van 60 minuten.

Afhankelijk van leeftijd en ziekenfonds is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Hiervoor doe je best navraag bij je ziekenfonds.


Contactgegevens

Adres: Hanswijkstraat 9, 2800 Mechelen
Tel: 0476/06.61.52
Email: miamaes@psycholoog.be
facebookpagina: psycholoog Mia Maes
Momenteel enkel overdag tijdens de schooluren afspraken mogelijk.

CAROLINE DE MOOR

KINDERPSYCHOLOOG TE GENT

Contactgegevens

Caroline De Moor
Meulesteedsesteenweg 180
9000 Gent

gsm: 0486/11.08.34
e-mail: carolinedemoor@skynet.be
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 742106362      


Werkdomein

De redenen waarom men consulteert zijn zeer uiteenlopend, en voor iedereen individueel. Wat er nu juist zo lastig is, of wat er nu eigenlijk fout loopt, is vaak moeilijk te omschrijven; maar gaat vaak gepaard met tal van klachten zoals angsten, onzekerheid, lichamelijke klachten,gebrek aan concentratie, stress, onbegrip, depressie, relationele problemen, slapeloosheid, oververmoeidheid, lichamelijke klachten,steeds terugkerende ziektes,...  
 
Soms krijgen deze klachten de bovenhand en wordt het dagdagelijks functioneren zwaar waardoor men iets aan de situatie wil veranderen maar niet altijd even goed weet hoe. Therapie biedt de mogelijkheid om vastgelopen situaties opnieuw te bekijken en in vraag te stellen zodat men opnieuw greep kan krijgen op het leven en kan verder gaan.  
 
Niet alleen volwassenen kunnen het moeilijk hebben, ook adolescenten, kinderen, kleuters en baby’s maken soms een zware periode door. Als ouder kan het vreselijk zijn om zijn kind te zien lijden en tracht men oplossingen te zoeken om het voor zijn kind wat dragelijker te maken. Het is immers als oudere niet altijd evident om toegang te krijgen tot wat er zich afspeelt bij zijn kind.  
 
Afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  


Thema’s

- Baby’s en kleuters  
 
Men maakt zich soms zorgen omdat de baby of kleuter niet goed slaapt, niet vlot of voldoende eet, plasproblemen heeft, ontroostbaar lijkt en onophoudelijk huilt, driftbuien heeft, of net te rustig is en te weinig contact zoekt...  
 
Men probeert vaak alles uit wat binnen de mogelijkheden ligt, maar gezien de taal van het kind nog niet voldoende ontwikkelt is, kan het zeer moeilijk zijn om als volwassene te weten te komen wat er nu eigenlijk scheelt. Ouders kunnen hierbij begeleid worden en krijgen een plaats aangeboden waar kan gepraat worden over de moeilijkheden die worden ervaren. Er wordt getracht om samen met de ouders de oorzaak van de symptomen bij het kind te achterhalen.  
 
- Kinderen  
 
Kinderen worden verondersteld zorgeloos op te groeien, het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om te zien dat het voor u kind niet zo vlot loopt als verondersteld wordt. De reden en symptomen kunnen zeer uiteenlopend zijn, echtscheiding, pesten, gepest worden, agressie, ADHD, gedragsproblemen, teruggetrokkenheid, eetmoeilijkheden, slaapproblemen, trauma, ongeval, rouw,ziekte,...  
 
Via therapie kan getracht worden om een plaats te geven aan de moeilijkheden, afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  
 
- Adolescenten  
 
Als adolescent verandert er veel en kan men soms een periode doormaken waarbij men zich niet goed in zijn vel voelt en het lastig heeft. Ook hier is het moeilijk om te zeggen wat er nu eigenlijk zo lastig is of wat er nu eigenlijk fout loopt en wordt men vooral met klachten geconfronteerd. De klachten kunnen zeer divers zijn zoals, lusteloosheid, concentratieproblemen, slapeloosheid, eenzaamheid, opstandigheid, agressie, eetproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, middelengebruik,...  
 
Zowel voor de jongere als voor de ouder kunnen deze klachten zwaar wegen en kan men via therapie trachten een manier te zoeken om opnieuw verder te kunnen.   


Doelgroep

- baby's en kleuters samen met een verzorger  
- kinderen  
- adolescenten  
- volwassenen  


Betaling

Voor kinderen tot 18 jaar zijn verschillende terugbetalingsmogelijkheden via de mutualiteit.  

HET RATTENNEST

Praktijk voor psychoanalytische kinderpsychotherapie, ouder-kind begeleiding en psychologische ondersteuning aan ouders.

Contactgegevens

Katrien Zabeau
psycholoog/ psychoanalytische kinderpsychotherapie
(erkenningsnummer: 772113287)

Kortrijksesteenweg 779
9000 Gent

0477/297198
info@hetrattennest.be
www.hetrattennest.be
www.facebook.com/hetrattennest


Therapie

therapievormen:

 • speltherapie
 • tekentherapie
 • individuele gesprekstherapie
 • ouder kind begeleiding

Specialisatie

 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Verwerkings- en aanpassingsproblemen
 • Verstoorde communicatie en interactie tussen ouder(s) en kind
 • Pestgedrag en "cholerisch" temperament
 • Kinderen met een beperking, hun broers, zusjes, ouders en grootouders
 • Kinderen van ouders met een beperking
 • Alleenstaand ouderschap
 • Opvoeding
 • Nieuw samengestelde gezinnen
 • Rouwverwerking in het kader van verlies (partner, kind, ouder...)
 • Puberteit (peuter, kleuter, adolescent)
 • Keuzemoeilijkheden

Doelgroep

Vanuit mijn specialisatie en als ervaringsdeskundige richt ik me vooral op kinderen en jongeren, al dan niet met een beperking.

 • Baby’s
 • Peuters
 • Kleuters
 • Adolescenten
 • Jongvolwassenen
 • … en hun ouders

Thema's

Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende thema’s. Uiteraard help ik je ook graag verder met niet opgesomde problemen.

 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Relationele stoornissen
 • Sociale vaardigheden
 • Verwerkingsmoeilijkheden
 • Gedragsproblemen en -stoornissen
 • Automutilatie
 • Faalangst
 • Stemmingsschommelingen
 • Prikkelbaarheid
 • Geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • Pesten
 • Emotionele klachten: angst, depressie, somberheid, eenzaamheid…
 • Verwerking van trauma
 • Slaapproblemen
 • Adoptie, pleeggezin
 • Agressie
 • Spijbelen
 • Psychosociale problemen
 • Rouwproces
 • Scheiding
 • Middelengebruik
 • Zindelijkheidsproblemen
 • ADHD, ADD
 • Eetproblemen en -stoornissen

Werkmomenten

Op afspraak:
maandag, dinsdag en donderdag: van 9.00u u tot 16.00u
woensdag: van 19.00u tot 22.00u
vrijdag: van 14.00u tot 22.00u
zaterdag: van 9.00u tot 13.00u
De praktijk is gelegen op de Kortrijksesteenweg 779 in Gent, op ongeveer 10 min wandelen van het Sint-Pietersstation.
 
Aanmelden kan telefonisch of per email!
 
consultprijs: 60 euro
 
sessieduur: 60 min


Opleiding

Licenciaat in de Psychologie (VUB, 2001)
Licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2003)
Getuigschrift postacademische en permanente opleiding Bemiddeling (Universiteit Gent, 2007)
Getuigschrift postgraduaat Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen (Hogeschool Gent, 2013)
Vorming ‘Blij, bang boos’ (VCOK, 2014)
Lid van de Psychologencommissie
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

KRISTIEN VAN PRAET

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE PUURS

Contactgegevens

Kristien Van Praet
Overheide 110
2870 Puurs
 
gsm: 0494/44.10.52
E-Mail: kristien.vanpraet@psycholoog.be  


Werkdomein

Cliëntgerichte en ontwikkelingsgerichte kinderpsychotherapie  


Thema’s

- gedragsproblemen
- ontwikkelingsproblemen (ADHD, autisme, hechtingsproblemen, ...)
- angstproblemen
- emotionele problemen (rouw, echtscheiding,...)
- opvoedingsondersteuning


Doelgroep

Begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders. Dit kan onder verschillende werkvormen:
-Individuele therapie aan kinderen en jongeren (vaak speltherapie)
-Ouderbegeleiding
-Gezinstherapie
 
Eventueel kan er ook contact opgenomen worden met derden (school, verwijzers, ...)


Praktisch

Telefonisch wordt er een eerste afspraak gemaakt (0494 44 10 52). Nadien brengen we het probleem/de vragen samen in kaart en wordt er bekeken hoe we verder samenwerken.

JOLIEN VAN BRIEL

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MELSELE

Contactgegevens

Jolien Van Briel
Celine Van Geertsomstraat 34
9120 Melsele

tel: 0472770886
e-mail: jolien.vanbriel@psycholoog.be
website: www.kinderpsycholoog-melsele.be


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun ouders


Thema’s

 • Angsten en fobieën
 • Laag zelfwaardegevoel/ weinig zelfvertrouwen
 • Rouw- en verlieservaringen
 • Pesten/gepest worden
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Overgewicht
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Emotionele problemen
 • Gebrekkige sociale vaardigheden
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Concentratiestoornissen
 • ADHD
 • Autisme
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid,…
 • Trauma
 • Opvoedingsvragen/problemen
 • Echtscheiding/ nieuw samengestelde gezinnen
 • Intelligentietest
 • ...

Praktisch

Voor meer informatie: www.kinderpsycholoog-melsele.be
Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, gelieve een bericht na te laten, dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

JESSICA DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

Jessica De Jongh
Zwartvenlaan 13
2920 Kalmthout
 
Gsm: 0474/52 32 38
Tel: 03/666 64 40
 
Email: jessica.dejongh@psycholoog.be
Meer info: www.psychologenpraktijkdejongh.com


Werkwijze

In een eerste gesprek nemen we ruim de tijd om te verkennen waar uw vragen liggen en help ik het kind of de jongere om hun verhaal te vertellen op een manier die bij hen past.
Op basis daarvan bepalen we het verdere verloop van de begeleiding. We werken op een wetenschappelijk onderbouwde manier, vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen, met de gevoels- en belevingswereld van het kind en zijn context. Daarbij benut ik graag de oneindige fantasie en creativiteit van het kind om tot nieuwe gedachten en gevoelens te komen. We hechten veel belang aan het aansluiten bij de ideeën en krachten van het hele gezin: ze zijn immers zelf een expert van hun eigen leven!


Thema’s

Voor allerlei verschillende hulpvragen kan je samen met je kind of adolescent bij mij terecht. Grote of kleine zorgen, angsten, woede, moeilijke (gezins)relaties, stress, gedragsmoeilijkheden, onzekerheid, slecht slapen,...
We zoeken samen naar de domeinen waarover jullie het graag willen hebben en besteden ook aandacht aan de dingen die goed gaan zodat het plaatje steeds compleet blijft.


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun gezin


Opleiding

- Master in de psychologie optie kinderen en adolescenten, KU Leuven
- Postgraduaat interculturele hulpverlening en bemiddeling, CIMIC
- 4 jarige experiëntieel-integratieve opleiding psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (i.o.)

HANNE CREUPELANDT

KINDERPSYCHOLOOG TE GENTBRUGGE

Contactgegevens

Hanne Creupelandt
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Reg. Nr. 862110089

Villa Kameleon
Peter Benoitlaan 111c
9050 Gentbrugge

gsm: 0499 300 801
e-mail: info@villakameleon.be
website: www.villakameleon.be


Werkdomein

Ruimte voor psychologisch onderzoek voor kinderen en jongeren
    • Belevingsonderzoek
    • Aandacht- en concentratieonderzoek (6-16j)
    • Intelligentieonderzoek (6-17j)

Ruimte voor psychologische begeleiding (psychotherapie) voor kinderen en jongeren
    • Speltherapie
    • Gesprekstherapie

Ruimte voor ouderbegeleiding
    • Opvoedingsondersteuning
    • Ouderbegeleiding

Voor meer info: www.villakameleon.be

De meeste mutualiteiten voorzien in terugbetaling voor psychodiagnostiek en psychotherapie voor kinderen & jongeren!


Werking

Aanmelding
    U kan telefonisch aanmelden op het nummer 0499 300 801
    of mailen naar info@villakameleon.be

Intakegesprek
    Een intakegesprek is de start van een proces binnen Villa Kameleon.
    Er worden enkele administratieve gegevens genoteerd en er wordt
    vervolgens ruimte gemaakt om naar uw verhaal te luisteren en uw
    zorgen uitgebreid te bespreken. We trachten in kaart te brengen wat
    uw vraag of verwachting precies is. Samen bekijken we wat een volgende
    stap kan zijn .

Voor meer info: www.villakameleon.be

GRETHEL VANDENBROECKE 

KLINISCH KINDERPSYCHOLOGE TE PUURS

Contactgegevens

Iuvare
Leipark 24
2870 Puurs
tel: 0498 63 43 82
e-mail: grethelvdb@hotmail.com
website: www.psycholoog.be/grethelvandenbroecke.html  


Werkdomeinen

Gedragstherapie en systeemtherapie bij gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, schoolse problemen, faalangst, pesterijen, studiebegeleiding, echtscheiding, traumaverwerking (beperkt) ...
 
Telkens in het voorjaar start er een assertiviteitscursus voor kinderen van het vierde tot en met het zesde leerjaar (10 sessies in groepen van 6 tot 8 kdn).


Doelgroep

Grethel Vandenbroecke werkt met kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar


Op afspraak

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op: 0498 63 43 82

ELINE EYSKENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Doelgroep

U kan bij mij terecht voor individuele psychotherapie voor kinderen en jongeren, ouderbegeleiding of gezinsgesprekken.


Werkdomein

Ik richt mij op kinderen en jongeren met allerlei vragen en problemen: sociale-, emotionele-, gedrags-, ontwikkelings- en psychosomatische problemen, rouw en verlieservaringen, echtscheiding en angsten.
 
Daarnaast ben ik er ook voor ouders die moeilijkheden ervaren met hun kind of op zoek zijn naar een andere opvoedingsaanpak.


Professionele achtergrond

Master Klinische Psychologie, optie kinderen en adolescenten (KU Leuven)

Opleiding Psychodiagnostiek (Thomas More)

Vierjarige therapieopleiding in de Experiëntiele en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie i.o. (Universiteit Antwerpen)

Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr. 902112545)

Ervaring in een multidisciplinaire groepspraktijk

Ervaring in het Onderwijs als zorgleerkracht, zorgcoördinator en CLB-medewerker

Werkzaam als klinisch psycholoog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)


Verloop van een begeleiding

Een afspraak wordt telefonisch of via e-mail gemaakt. Indien ik niet bereikbaar ben, laat gerust uw boodschap en telefoonnummer achter, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
In een eerste fase wordt samen gezocht wat er precies aan de hand is, om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de aanmelding. We gaan op zoek naar de aard van de problemen en mogelijke oorzaken.
 
Deze conclusies worden besproken in een adviesgesprek met een planning van de begeleiding. Indien nodig kan een doorverwijzing geadviseerd worden.


Contactgegevens

Groepspraktijk De Dageraad
Grotehondstraat 22
2018 Antwerpen
www.dedageraad.com
Tel.: 0477/05.76.85
E-mail: eline@dedageraad.com

DELPHINE VAN LIERDE

KINDERPSYCHOLOOG TE KRUISHOUTEM

Contactgegevens

Delphine Van Lierde
Fockaertshof 6
9770 Kruishoutem

0485 85 11 13
Delphine@DeParadijsvogel.be
www.deparadijsvogel.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie
Ouder- en gezinsbegeleiding
Psychodiagnostiek
Aandachts- en intelligentieonderzoek
Groepstraining


Thema's

Met welke zorgen of problemen kan je hier terecht?

• Emotionele problemen: zelfbeeld, zelfvertrouwen, spanning, depressie, piekeren, ...
• Gedragsproblemen: woedebuien, agressie, druk gedrag, zelfverwonding, ...
• Opvoedingsproblemen: slapen, eten, zindelijkheid, ouder-kind relatie, nieuw samengestelde gezinnen, ...
• Verwerkingsproblemen: rouw, trauma, verlies, echtscheiding, chronische ziekte, ...
• Angstproblemen: faalangst, fobiëen, dwang, ...
• Sociale problemen: pesten, assertiviteit, sociale vaardigheden, ...
• Psychosomatische problemen: bv. buikpijn/hoofdpijn door stress of spanning, tics, ...
• Motivationele problemen: bv. bij hoogbegaafdheid, schoolmoeheid, ...
• ...
Soms is specifieke psychodiagnostiek aangewezen:
• Psychodiagnostisch onderzoek: wanneer je merkt dat er iets aan de hand is en je hier graag meer duidelijkheid over wil (bv. rond zelfbeeld, gedrag, persoonlijkheid, emotieregulatie, depressie, angsten, rouw, ...)
• Belevingsonderzoek: wanneer je je vragen stelt rond hoe jouw kind een bepaalde situatie beleeft, of wanneer je je afvraagt met welke thema’s jouw kind bezig is.
• Intelligentieonderzoek (2,6 tot 16 jaar): bv. bij vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid, op vraag van school, CLB of logopedist
• Aandachts- en concentratie onderzoek (6 tot 16 jaar): bv. bij vermoeden van AD(H)D


Over Mezelf

Ik ben Delphine Van Lierde, kinderpsychologe, psychodiagnosticus en gedragstherapeute. Ik ben geboren in Geraardsbergen en woon nu met mijn gezin in Kruishoutem. Ik richtte de praktijk "De Paradijsvogel" op in 2013 (toen nog in Nazareth gevestigd).
 
Studies
Ik begon mijn hogere opleiding aan de Universiteit van Gent en behaalde er in 2010 met onderscheiding mijn masterdiploma in de Klinische Psychologie. Hierna volgde ik een Postgraduaat in de Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren, aan de Lessius Hogeschool (nu: Thomas More) in Antwerpen. Ik behaalde ook een certificaat LSCI (Life Space Crisis Intervention), een methodiek die inzichten en tips geeft om met agressie bij kinderen en jongeren om te gaan. Mijn bijkomende meerjarige opleiding in de gedragstherapie voor kinderen en jongeren rondde ik inmiddels af, aan de Universiteit van Gent. Tussendoor ga ik regelmatig naar vormingen, bijscholingen en congressen.
Zo volgde ik recent een 3-daagse vorming rond 'conflicten tussen ouders na scheiding', een meerdaagse opleiding ACT voor jongeren en een training aan de K.U. Leuven rond 'zelfverwondend gedrag bij jongeren' in het kader van een grootschalig onderzoek (www.zelfverwonding.be).

 
Werkervaring
Ik liep tijdens mijn masteropleiding stage in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG). Na mijn afstuderen begon ik te werken in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), bij de dienst voor kinderen en jongeren. Momenteel werk ik, in hoofdberoep, op de kinder- en jongerendienst van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
www.deparadijsvogel.be


Regio

Kruishoutem - Nazareth - De Pinte - Deinze - Sint-Martens-Latem - Zulte - Waregem - Oudenaarde - Zingem - Gavere - Anzegem - Zwalm - ...