Tag Archives: Ekeren

RAF JANSSOONE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Raf JANSSOONE  
 
Bosstraat 66
2180 Ekeren  
 
gsm: 0487/375.376
e-mail: rjanssoone@gmail.com


Werkdomein

Psychologische hulpverlening voor adolescenten en volwassenen

 • Individuele – en groepsgesprekken
 • Overleg met derden (bv. CLB, school, arts,…)

Thema's

 • Depressieve klachten, stress, burnout
 • Emotionele problemen, Borderline
 • Gedragsproblemen en agressie
 • Autisme en ADHDH
 • Trauma: angststoornissen, posttraumatische stressstoornis,...
 • Psychose
 • Fysieke en/of psychische mishandeling
 • Verslaving
 • Dwang
 • Volwassenen met een beperking
 • ...

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Gezin, koppel,…

Methode

Ik ben een erkend klinisch psycholoog. Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP) en de Psychologencommissie. Tevens ben ik bestuurslid van de Psychologenkring Antwerpen-Noord.
Naast mijn werk met mensen met een verstandelijke beperking ben ik al meer dan 10 jaar werkzaam als zelfstandig klinisch psycholoog.

Ik vertrek steeds vanuit een basishouding die gebaseerd is op empathie, echtheid en respect. De therapeutische relatie bepaalt immers in grote mate het effect van een analyse. Medeleven en een oprecht luisterend oor zijn in dit verband cruciaal.

Verder ben ik voorstander van een eclectische visie, d.w.z. dat ik kenmerken van verschillende therapeutische stromingen tracht te integreren. Bijvoorbeeld de psychoanalyse met bijzondere aandacht voor het onbewuste en het verleden, de gedragstherapie die meer direct op gedrag gaat ingrijpen en de systeemtherapie omdat een persoon nooit gescheiden kan worden van zijn context. Verder haal ik ook inspiratie uit de oplossingsgerichte therapie die meer focust op de oplossing en op wat nog wel werkt dan op het probleem.


Praktisch

Een eerste afspraak kan best telefonisch worden gemaakt maar een aanmelding via mail is ook mogelijk. Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, gelieve een bericht in te spreken dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Een afspraak is mogelijk op:
Dinsdagavond 19-22u
Woensdag 09-22u
Donderdagavond 19-22u
Uitzonderlijk op vrijdag
Huisbezoeken ook mogelijk

KIM PEETERS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Kim Peeters
Leugenberg 137
2180 Ekeren
 
Gsm: 0492/55.05.32
e-mail: kim.peeters@psycholoog.be
website: www.praktijkloogenbergh.be
 
U kan mij telefonisch bereiken op maandag, woensdag en donderdag of via e-mail.


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun ouders.


Thema's

Angstklachten, sociale/emotionele problemen, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, moeilijkheden bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.
 
Wanneer een kind of jongere met één van deze moeilijkheden te maken krijgt, kan professionele begeleiding hulp bieden aan zowel kinderen/jongeren als aan hun ouders. Het is belangrijk dat de psycholoog een warme en veilige plek biedt, dat er geluisterd wordt naar het verhaal van zowel de ouders als het kind en dat zij ondersteuning krijgen om hun eigen sterktes en oplossingen te ontdekken. Om dit te bereiken, hanteer ik een open houding met veel aandacht en respect voor de eigenheid van het kind en zijn ouders.


Werkwijze

Mijn uitgangspunt is om de professionele begeleiding goed af te stemmen op de hulpvraag. Alle partijen (het kind/de jongere, de ouders) zullen aan bod komen en, indien nodig en als hiervoor toestemming wordt gegeven, kan er ook gepraat worden met andere betrokkenen.
 
Er wordt steeds gestart met een verkennende fase, aan de hand van vragenlijsten, testmateriaal, gesprekken en observaties wordt een uitgebreid beeld geschetst van het kind/de jongeren en zijn omgeving. Zo kan er een begeleiding op maat worden samengesteld. De verkennende fase neemt een 6- tal sessies in beslag.
 
Na de verkennende fase wordt in een evaluatiegesprek samen met de ouders, het kind of de jongere bekeken wat nodig is en welke therapievorm het meest geschikt is om deze doelstellingen te realiseren, zodat ieder zich er goed bij kan voelen. Er zullen dan ook evaluatie/terugkoppelingsmomenten worden afgesproken.

JOHAN ENGELEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Psycholoog Johan ENGELEN
Alfons Jeurissenstraat 25
B-2180 EKEREN (centrum)
Tel. 03 542 61 70
 
Vrij gevestigde éérstelijnspraktijk voor Counseling en Psychotherapie

Dag- en avondpraktijk vlot toegankelijk na telefonische afspraak


Werkdomein

Behandeling van specifieke klachten en alle probleemgebieden met een psychologische evidentie;

… depressie, burn-out, psychosomatiek, angsten, onzekerheid, zelfvertrouwen, dwangfenomenen, CVS …, agressie, alcohol, inefficiënt gedrag, persoonlijkheid, …. les fractures de l’âme….

Betekenisverlening aan persoonlijke en maatschappelijke issues

Partner in het verwerven van optimale gezondheidsvaardigheden
Opvolging van kliniek, justitie, werkomstandigheden
Individueel, relatie, ouders en kinderen


Aanbod

Dynamische eigentijdse benadering met een heldere communicatie

Structureel, Cognitief, Gedrag, Context, Psychodynamisch, Schemagericht

Licentiaat Klinisch Psycholoog (KUL)
Opleiding Hypnotherapie (VHYP)
Voormalig stafmedewerker Kliniek De Viersprong (Halsteren,NL)
Freelance EAP-Psycholoog (ISWLimits-Eupora-Pulso)
www.psychologenkringantwerpennoord.be

INGE VERREET

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Verreet Inge
Boerendijk 64
2180 Ekeren
 
GSM 0479 25 85 37
E-Mail inge@tsjeppetalk.be
Website www.tsjeppetalk.be
 
Aanmeldingen kunnen elke werkdag telefonisch of via email.


Thema's

Ik geloof heel sterk in het ontwikkelingspotentieel van ieder persoon, van ieder kind. Soms kan deze ontwikkeling (emotioneel, sociaal, enz) stagneren door problemen/moeilijkheden in het leven. Met speltherapie bij de jongste kinderen, door gesprekken met jongeren, al dan niet aangevuld met creatieve – en actiegerichte technieken proberen we deze problemen/moeilijkheden te doorwerken. Als we dit samen kunnen bewerkstelligen zal het gewone ontwikkelingsproces zich vaak van zelf herstellen.
 
Ik ben erkend klinisch psychologe met een specialisatie in kinderen en jongeren. Naast mijn basisopleiding heb ik me verder verdiept in het therapeutisch werken met kinderen en jongeren (psychodrama, psychodrama puppets kit, sociale vaardigheidstraining, enz. ). Ik hoop de meerjarige postgraduaatsopleiding Experiëntieel – en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie aan de universiteit Antwerpen binnenkort te hernemen.
Naast mijn opleiding heb ik 10 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg en een residentieel therapeutische setting.
 
Tsjeppetalk is een woord dat mijn overgrootmoeder en grootmoeder gebruikten om het fantasietaaltje van kinderen te benoemen. Gezien de “kindertaal” en creativiteit centraal staan in de therapieën, vond ik het een gepaste naam voor de praktijk.


Doelgroep

Psychologische begeleiding van kinderen en adolescenten.
Ouders kunnen een vraag stellen tot ouderbegeleiding om hen te ondersteunen in een niet zo vanzelfsprekende opvoedingssituatie of ouderschap. Daarnaast loopt dit vaak parallel aan de therapie van het kind om ouders het begeleidingsproces te laten begrijpen en mee te ondersteunen.


Opleidingen

Lessius Hogeschool: Assistent in de Psychologie
 
UGent: Lic. klinische psychologie
 
opleiding Psychodrama


Erkenningen

BFP
VVKP

ERIK GOETSCHALCKX

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

www.erikgoetschalckx.be

WELKOM

Ieder mens kan in het leven psychische moeilijkheden ondervinden. Niet zo vreemd als je bedenkt welke complexe levens we leiden. Tal van hindernissen ontmoeten we op ons pad en moeten we het hoofd bieden. Meestal lukt ons dat omdat we zelfstandig of samen met anderen oplossingen bedenken. Maar soms lukt het niet. Het is dan allemaal wat te veel geworden, we vallen anderen niet graag “lastig” met onze zorgen, we stellen maar uit of moeten vaststellen altijd in hetzelfde straatje terecht te komen, soms is wat ons bezighoudt erg ingrijpend of te pijnlijk.
Een van de mogelijkheden waar mensen dan van kunnen gebruik maken is een psychotherapeutische begeleiding.
In een rustige, vertrouwelijke omgeving gaan mensen praten over zichzelf. Niet enkel over hun moeilijkheden maar ook over hoe hun leven tot nu toe is verlopen, de leuke momenten maar ook de onaangename periodes, over hun wensen en verlangens, de doelen die ze in hun leven stellen, de mensen in hun leven, ...
En in al dit praten ontstaat er inzicht en opnieuw houvast.


THEMA’S

Volgende moeilijkheden en thema’s komen vaak voor in de psychotherapeutische praktijk:
 
- neerslachtigheid en depressie
- onzekerheid, angst, faalangst
- fobieën
- dwanggedachten en dwanghandelingen
- psychosomatische en somatoforme stoornissen
- vermoeidheid, overspannenheid, burn-out, werkgerelateerde moeilijkheden
- stressklachten
- aanpassingsmoeilijkheden na ingrijpende gebeurtenissen
- traumaverwerking
- rouw
- levensvragen
- assertiviteit
- seksuele moeilijkheden
- relationele moeilijkheden in het gezin
- agressiebeheersing, intra-familiaal geweld
- scheiding
...
 
Doelgroep
Jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen


VISIE

Mensen zijn uniek, hun moeilijkheden dus ook. Geen enkel levensverhaal is hetzelfde. Psychotherapie moet dan ook aan dit bijzondere karakter tegemoet komen.
Na een kennismaking, waarin de persoonlijke situatie en vraagstelling ruim aan bod komen, wordt een diagnose gesteld, een therapievoorstel gedaan en een aantal concrete afspraken gemaakt.
In de therapeutische gesprekken komen bepaalde thema’s uitvoerig aan bod en de analyse hiervan zal meer en meer houvast en zekerheid bieden.
 
Vaak wordt er gewerkt op doorverwijzing van de arts, psychiater of andere gezondheidswerkers maar rechtstreeks contact opnemen met de psycholoog is eveneens mogelijk.


OVER MIJ

Ik studeerde af als licentiaat in de klinische en ontwikkelingspsychologie.
Ik volgde een opleiding in de psychotherapie.
Ik ben al jaren werkzaam als zelfstandig gevestigde psycholoog - psychotherapeut.
 
Lid van de Belgische Federatie Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
Erkend door de psychologencommissie nr: 631104065
Overeenkomst met een aantal mutualiteiten i.v.m. terugbetaling van de therapie bij jongeren


PRAKTISCH

Erik GOETSCHALCKX
Willebeeklaan 6
2180 EKEREN
 
gsm: 0474 05 92 67
e-mail: erik.goetschalckx@psycholoog.be

CARMEN VANHOOREN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Carmen Vanhooren
 
Paramedische groepspraktijk:
Praktijk Loogenbergh
Leugenberg 137
2180 Ekeren
 
e-mail: carmelita@hotmail.be
website: www.praktijkloogenbergh.be
tel: +32(0)493/556371


Werkdomein

Als kind, jongere en ouder kan je bij mij terecht voor psychologische begeleiding, psychodiagnostisch onderzoek en ouderbegeleiding.
 
De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van het kind en de jongere. Met de jongsten werk ik speltherapeutisch en bij jongeren door middel van gesprekstherapie. Zowel bij kinderen als jongeren worden deze begeleidingsvormen aangevuld met creatieve en actiegerichte methodieken.
 
Parallel met de begeleiding van het kind en de jongere zijn er ook oudergesprekken. Wanneer je als ouder zelf een vraag hebt naar ondersteuning bij je opvoedingssituatie kan er soms gekozen worden voor enkel ouderbegeleiding (= mediatietherapie).


Thema's

Ik begeleid kinderen en jongeren met uiteenlopende moeilijkheden en problemen. Dit kan gaan om vragen rond sociale vaardigheden, zelfbeeld, gedragsproblemen, neerslachtige gevoelens en gedachten, psychosomatische problemen, rouw en verlieservaringen, angstklachten, moeilijkheden die voortvloeien uit een ontwikkelingsproblematiek (ADHD/ASS/…) en psycho-educatie voor de jongere en/of ouders nadat er een diagnose werd gesteld.


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun ouders


Opleidingen

- Master Klinische Psychologie, optie kind, jongere en gezin (KULeuven)
- Eenjarige academische basisopleiding in de Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Benelux - Universitair Centrum)
- Jaaropleiding Narratieve therapie (Johan Van de Putte)
- Postgraduaat integratieve opleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie i.o. (Universiteit Antwerpen)

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 782115134