INGRID DE WILDE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HULDENBERG

Online consultaties mogelijk

Voorstelling

Het leven brengt ons niet altijd wat we ervan verwachten. Vaak lijkt het veeleer een slingerend pad met onverwachte bochten, afdalingen en stijgingen.
Telkens weer daagt het leven ons uit om onszelf in vraag te stellen, om ons aan te passen of juist niet, om te aanvaarden of te bestrijden ...
Het leven is constant in beweging en lijkt te vragen dat wijzelf eveneens in beweging blijven, niet alleen fysiek, maar ook waar het onze persoonlijkheid, onze kijk op het leven, onze houding tegenover duizend en één mensen en dingen aangaat.

Soms lopen we in die voortdurende verandering wat verloren. Er komen vragen of gevoelens opzetten waarbij we ons ongemakkelijk gaan voelen.

Daarom is het symbool voor de praktijk , het teken van de constante verandering.
Dat is tevens het symbool van de I-Tsjing, een oud Chinees orakelboek. Verandering is inherent aan leven. Een verandering of keuze is nooit op zich goed, of slecht, zolang men geen schade toebrengt en zichzelf en de eigen aard trouw blijft. Verandering is niet iets wat men met een vingerknip bewerkstelligt. Verandering vergt een aangehouden inspanning.

Ik streef er dan ook naar om tijdens de gesprekken de aandacht te helpen richten naar de – soms moeilijke, soms pijnlijke vragen en gevoelens die zich aandienen, vanuit het diepe vertrouwen dat wie bereid is naar zichzelf te kijken van elke verandering een heel eigen kans kan maken om anders (ver-anderd) in het leven te staan. Dit betekent dat ik mij engageer, maar dat ik ook engagement verwacht.

Het zoeken naar de juiste weg is een heel persoonlijke aangelegenheid en hangt nauw samen met de verwachtingen waarmee u naar de praktijk komt. Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we na of onze wederzijdse verwachtingen verzoenbaar zijn. Dit is voor u ook een gelegenheid om na te gaan of u wel het gevoel heeft dat het ‘klikt’. Onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapie heeft immers aan het licht gebracht dat precies dit al dan niet klikken in de relatie meebepaalt of er al dan niet succesvol kan worden gewerkt.
Ik hecht er belang aan om mensen die net ‘iets anders’ zoeken ook te helpen tot zij de hulpverlener vinden die als het ware bij hen past.

Qua opleiding ben ik een klinisch psycholoog met specialisatie volwassenen (KULeuven, erkenningsnummer 602 105 919 - visumnummer 263863) en counselor in de client-centered en de Gestalttherapie (FMS, Turnhout). Op professioneel vlak blijf ikzelf in beweging door literatuur, studiedagen en geregelde intervisie (besprekingen met collega’s). Het feit dat ik jarenlang in de bedrijfswereld heb gewerkt, heeft zeker bijgedragen tot mijn inlevingsmogelijkheden voor de levensstijl waarmee de meesten onder ons worden geconfronteerd.


Contact

Het gaat om een privé-praktijk (ON 0871 658 826). Tijdens consultaties beantwoord ik nooit de telefoon omdat dit te storend is.

Telefonische contacten daarom bij voorkeur tussen 16h00 en 20h00 op het nummer: (0476) 611 316

Een sms-je sturen kan uiteraard altijd. Ik controleer deze boodschappen ook tussen de sessies en bel u dan zo snel mogelijk terug.
Tot slot kan u via mail contact leggen: dewilde.ingrid@skynet.be

Adres: Dennenlaan 10, 3040 Huldenberg.
De praktijk is ook vlot te bereiken vanuit Overijse, Hoeilaart en Tervuren. Vanuit Leuven doet men er al snel een twintigtal minuten over.


Doelgroep

Voor de individuele begeleiding

  • Volwassenen (vanaf ong. 18 jaar).
  • Individueel en echtparen.
  • Taalgroepen: Nederlands, Engels, uitzonderlijk Frans.

Voor de workshops (zie verder op de website)

  • Jongeren vanaf 12 jaar in groepen van maximaal 10 personen.
  • Volwassenen in groepen van maximaal 10 personen.

Thema's

De thema’s die aan bod komen in de individuele en echtpaarbegeleiding zijn erg uiteenlopend. Een lijstje is dus nooit echt volledig. Veel voorkomende thema’s zijn in elk geval burn-out, depressie, persoonlijke groei (‘vastzitten’), zingevings- en levensfaseproblemen, verliesverwerking, traumatische gebeurtenissen, groeien in relaties, assertiviteit, zelfvertrouwen en angsten.


Workshops

Van water- en kleimensen – assertief tegen/voor wie ?  

Deze workshop duurt twee keer anderhalf uur met een pauze van een kwartier.

Het doel ervan is de deelnemers op weg te helpen zichzelf én de ander te leren kennen. Deze verkenningstocht wordt op een luchtige manier aangeboden, zodat deze workshop ook geschikt is voor jongerengroepen. Op basis van de verworven inzichten in het zelf en de ander worden dan verwante thema’s besproken, zoals de dunne lijn tussen agressiviteit en assertiviteit, beroeps- en levensstijlkeuzes, zelfrespect en zelfvertrouwen.

Opdat de deelnemers volop van deze workshop zouden kunnen profiteren, is het wenselijk dat ze elkaar al in een andere context kennen (bv. schoolomgeving, jeugdwerking, vereniging, bedrijf, ...).
De workshops gaan enkel door tijdens de week, op een vooraf te plannen voor- of namiddag. De prijs bedraagt 200 euro voor de hele groep (excl. BTW en verplaatsingsvergoeding).

Vooraf worden afspraken gemaakt over het hoe en wie van eventuele verdere begeleiding van deelnemers.


Praktisch

Plichten van de psycholoog

Een psycholoog moet zich houden aan een aantal regels, waaronder ook de geheimhoudingsplicht. Deze houdt in dat alles wat de psycholoog verneemt tijdens zijn contacten met u niet mag worden meegedeeld aan derden (bv. familieleden, artsen, werkgevers), tenzij u daar zelf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.
Omdat het om een privé-praktijk gaat, kunnen derden uiteraard onmogelijk de dossiers inkijken.
U kan de volledige deontologische code raadplegen op de webiste van de Belgische Federatie van Psychologen (www.bfp.fbp.be).

Duur van een sessie

Een sessie duurt ongeveer vijftig minuten. Een eerste gesprek kan wel eens wat langer uitlopen omdat er dan van beide kanten veel informatie uit te wisselen is.

Afspraken maken en annuleren

U kan een afspraak maken op eigen initiatief of na doorverwijzing door een andere hulpverlener. Overleg en contact met de arts kan wenselijk zijn. Dit gebeurt echter alleen na uw uitdrukkelijke instemming, ook wat betreft de inhoud van die communicatie.
Als u een gemaakte afspraak wenst af te zeggen, moet u dat minstens 48 uur op voorhand doen per telefoon of per sms. Niet tijdig afgelaste afspraken worden aangerekend. De sessies worden cash betaald bij het einde van elk gesprek.

Concreet  

Alle gegevens die u nodig heeft om een afspraak te maken, vindt u onder de rubriek ‘contact’.


Honorarium

Vanaf 1 januari 2023 70 euro per sessie overdag – 80 euro per sessie vanaf 19h00