Tag Archives: kinderpsycholoog

TINY VAN DER AUWERA

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE TERALFENE

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Helica
Okaaistraat 106
1790 Teralfene (Affligem)
(vlakbij afrit E40)
gsm: 0486/08.06.03

E-mail: tiny.vanderauwera@live.be


Werkdomeinen

Psychotherapie voor kinderen en jongeren.


Thema's

* Emotionele problemen (vb. depressie, rouw, echtscheiding, laag zelfbeeld,...)
* Angst- en stemmingsstoornissen
* Gedragsproblemen (vb. hyperactiviteit, agressie,...)
* Opvoedingsondersteuning
* Eetproblemen
* Ontwikkelingsproblemen
* Traumaverwerking
* Sociale problemen (vb. weerbaarheid, pesten en gepest worden,...)
* Fysiek, seksueel en/of psychisch misbruik
* Psychosomatische klachten
* Slaapproblemen
* Hechtingsproblematieken
* Werkhoudingsproblemen


Doelgroep

Kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar


Lidmaatschappen

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
Erkenningsnummer Psychologencommissie : 852109461


Opleidingen

Master Klinsiche Psychologie (5 jaar, UGent)
Postgraduaat 'Omgaan met kinderen en jongeren met psychische problemen'
(2 jaar, HoGent)
Postacademische vorming 'Klinische psychodiagnostiek bij kinderen' (2 jaar, VUB)
Therapie opleiding : Permanente Vorming 'Gedragstherapie bij kinderen en jongeren', UGent, 2012-2015


Praktisch

* intakegesprek met de ouders en/of het kind
* individuele therapie en/of ouderbegeleiding
* tussentijdse gesprekken met de ouders en het kind
* overleg met derden (school, clb, arts, ...)

U kan telefonisch of via mail een afspraak maken.
Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, kan u steeds een boodschap inspreken
en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Consultatie enkel mogelijk op afspraak.
Elke consultatie duurt ongeveer 1 uur.
Voor kinderen onder de 18 jaar zijn er verschillende terugbetalingsmogelijkheden via de mutualiteit.


Trainingen


Kom op voor jezelf !  

Assertiviteitstraining voor kinderen tussen 8 en 12 jaar

Programma :

10 kindbijeenkomsten en 3 ouderbijeenkomsten
De kindbijeenkomsten gaan door op zaterdagochtend van 10 tot 11 uur, startend op zaterdag 4 september. De ouderbijeenkomsten vinden plaats op 2 en 27 september en 25 oktober, van 20 tot 22u.

Kostprijs en Locatie :

De volledige training kost € 350 (dit omvat: 10 sessies voor het kind, 3 sessies voor de ouders, een werkboek voor het kind, een opvolgboek voor de ouders, het benodigde materiaal, een drankje tijdens de sessies en huur van de lokalen) De training zal plaatsvinden in het Onthaalcomplex Keizershallen, Keizersplein 21b, 9300 Aalst

Interesse of bijkomende vragen ?

Neem contact op met kinder- en jeugdpsycholoog Tiny Van der Auwera, op het nummer 0486/08.06.03 of mail naar vanderauwera.tiny@psycholoog.be

KIM PEETERS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Kim Peeters
Leugenberg 137
2180 Ekeren
 
Gsm: 0492/55.05.32
e-mail: kim.peeters@psycholoog.be
website: www.praktijkloogenbergh.be
 
U kan mij telefonisch bereiken op maandag, woensdag en donderdag of via e-mail.


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun ouders.


Thema's

Angstklachten, sociale/emotionele problemen, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, moeilijkheden bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.
 
Wanneer een kind of jongere met één van deze moeilijkheden te maken krijgt, kan professionele begeleiding hulp bieden aan zowel kinderen/jongeren als aan hun ouders. Het is belangrijk dat de psycholoog een warme en veilige plek biedt, dat er geluisterd wordt naar het verhaal van zowel de ouders als het kind en dat zij ondersteuning krijgen om hun eigen sterktes en oplossingen te ontdekken. Om dit te bereiken, hanteer ik een open houding met veel aandacht en respect voor de eigenheid van het kind en zijn ouders.


Werkwijze

Mijn uitgangspunt is om de professionele begeleiding goed af te stemmen op de hulpvraag. Alle partijen (het kind/de jongere, de ouders) zullen aan bod komen en, indien nodig en als hiervoor toestemming wordt gegeven, kan er ook gepraat worden met andere betrokkenen.
 
Er wordt steeds gestart met een verkennende fase, aan de hand van vragenlijsten, testmateriaal, gesprekken en observaties wordt een uitgebreid beeld geschetst van het kind/de jongeren en zijn omgeving. Zo kan er een begeleiding op maat worden samengesteld. De verkennende fase neemt een 6- tal sessies in beslag.
 
Na de verkennende fase wordt in een evaluatiegesprek samen met de ouders, het kind of de jongere bekeken wat nodig is en welke therapievorm het meest geschikt is om deze doelstellingen te realiseren, zodat ieder zich er goed bij kan voelen. Er zullen dan ook evaluatie/terugkoppelingsmomenten worden afgesproken.

VICKY COUDENYS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WEVELGEM

Contactgegevens

Psyfero
kinder- en jongerenpsychologe
Plataanstraat 10
8560 Wevelgem
 
gsm: 0477/79.87.01
e-mail: psyfero@telenet.be
website: www.psyfero.be


Werkdomein

speltherapie
gesprekstherapie
ouderbegeleiding
psychodiagnostisch onderzoek
intelligentieonderzoek van 2,5 tot 16 jaar


Thema's

Emotionele problematiek: minderwaardigheidsgevoel, faalangst, depressieve gevoelens, angsten, trauma, verwerkingsproblemen,...
Gedragsproblemen
Identiteitsproblemen en levensfaseproblemen
Psychosomatische problemen: hoofdpijn, buikpijn, ...
Slaapproblemen
Zindelijkheidsproblemen
Aandachts- en concentratieproblemen
Opvoedingsproblemen


Doelgroep

kinderen en jongeren
gezinnen
opvoedingsondersteuning


Meer informatie vindt u op www.psyfero.be

TINE SLOOTMANS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHILDE

Contactgegevens

Tine Slootmans
 
Balans Groepspraktijk
Hagedoornlaan 15
2970 Schilde
 
GSM: 0471291957
TEL: 03/484.40.12
e-mail: tine.slootmans@psycholoog.be


Werkdomein

Soms raakt de balans op vlak van het psychisch functioneren zoek. Zij het naar aanleiding van een bepaalde levensgebeurtenis, of omwille van een nevenproblematiek zoals een leer- en ontwikkelingsstoornis. Niet zelden gaat dit laatste immers gepaard met emotionele problemen, gedrags- of concentratieproblematieken, pesterijen op school, onzekerheid, of eenvoudigweg het gevoel dat de zaken niet lopen zoals het zou moeten. Een bezoekje aan een psycholoog kan dan raadzaam zijn. Samen met jou bekijkt zij wat er precies aan de hand is, wat de oorzaak ervan zou kunnen zijn en hoe we de balans in je leven weer kunnen herstellen.


Thema's

 
U kan bij Tine terecht voor volgende zaken:

Uitgebreid diagnostisch onderzoek:

 • Intelligentie-onderzoek
 • ADHD-testing
 • ASS-testing (autismespectrumstoornissen)
 • Algemeen neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning en belevingsonderzoek)

Psychotherapeutische begeleiding:

 • Emotionele problemen (sombere stemming, stress, faalangst, sociale angsten,...)
 • Verwerkingsproblemen (trauma, echtscheiding, rouw,...)
 • Gedragsmoeilijkheden (opstandigheid, normoverschrijdend gedrag, eet- of slaapmoeilijkheden, agressie,...)
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden
 • Training van sociale vaardigheden
 • Studiebegeleiding (faalangst, werkhouding, studieplanning,...)
 • Verslavingsproblematieken

Ouders kunnen er bovendien terecht met eventuele opvoedingsvragen, voor psycho-educatie en tips rond ontwikkelingsproblematieken (ASS, ADHD,...) of voor extra begeleiding inzake de ontwikkeling van hun kind.


Doelgroep

Kinderen en adolescenten


Praktisch

U kan me steeds telefonisch of per mail contacteren. Samen plannen we dan een intakegesprek. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd is dit in aan-of afwezigheid van de ouders of enkel met de ouders.


Opleiding

Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten
 
Master in de criminologische wetenschappen, profiel jeugdcriminologie
 
Allerhande bijscholingen rond verschillende thema’s en psychotherapeutische technieken (rouw, speltherapie, mindfulness, verslaving,…)

SOFIE BETTENS

KLINISCH PSYCHOLOOG / CLIENTGERICHT PSYCHOTHERAPEUT

U kan bij mij terecht voor:
- Individuele psychotherapie
- Ouder-kind (spel)therapie


Professionele achtergrond

Licentiaat in de klinische psychologie (UGent)
Vierjarige opleiding ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen en jongeren (UA)
Emotion Focused Therapy (level 3 i.o.) (FMS)

Lid Belgische Federatie Psychologen (BFP)
Erkend psycholoog psychologencommissie (nr 802105805)
Lid Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen (VVKP)
Erkend lid Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en counseling (vvcepc)

Gedeeltelijke terugbetalingsmogelijkheden mutualiteiten (onder bepaalde voorwaarden)


Werkervaring

Sinds 2007 zelfstandig psychotherapeut voor kinderen, jongeren en volwassenen
Van 2003-2007 en sinds 2010 werkzaam in DVC Sint-Jozef als psycholoog/ psychotherapeut voor personen met meervoudige handicap.


Werkdomein

Emotionele moeilijkheden (angst, depressie, verdriet, eenzaamheid…),
Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen (rouwverwerking, trauma, handicap, niet aangeboren hersenletsel, verstoorde ouder-kindrelaties)
Gedragsproblemen tgv onderliggende emotionele problematiek.
Omgaan met lichamelijke beperkingen en psychosomatiek.


Doelgroep

Volwassenen
Kinderen en adolescenten


Praktisch

In een kennismakingsfase wordt de hulpvraag uitgeklaard en kijken we samen hoe therapie vorm kan krijgen.
Indien nodig kan samenwerking met andere hulpverleners.


Contactgegevens

www.conciente.be
Haantjeslei 101, 2018 Antwerpen
e-mail: sofie.bettens@conciente.be
tel.: 0493/06.97.91.

PERRI DE MOL

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN EN DUFFEL

Contactgegevens

De Mol Perri
Jan Van Rijswijcklaan 164
2020 Antwerpen
 
Emiel Van Hammestraat 16
2570 Duffel
 
gsm: 0473/59 18 57
e-mail: psy.demol@gmail.com


Werkdomein

Ik studeerde af als Master in de klinische psychologie, aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ik heb ervaring in het werken met kinderen en adolescenten met een verscheidenheid aan psychische problemen. Dankzij mijn werk op de Liaison-afdeling van de eenheid Kinderpsychiatrie op het UZ Gasthuisberg, ben ik vooral gespecialiseerd in het werken met kinderen met somatoforme stoornissen. Kinderen en jongeren met dergelijke problematiek, vertonen fysieke klachten (hoofdpijn, buikpijn,...) die niet of slechts gedeeltelijk medisch verklaard kunnen worden. Het parallel zoeken naar oorzaken op een psychisch spoor leidt dan ook geregeld tot oplossingen.


Thema's

. Ontwikkelingsproblemen (leerstoornissen en concentratieproblemen, ontwikkelingsachterstand, hechtingsproblematieken,...)
. Emotionele problemen (depressieve klachten,...)
. Stressgerelateerde klachten (burn-out,...)
. Somatoforme klachten (fysieke klachten zonder medische verklaring)
. Eetstoornissen
. Angstproblematieken (faalangst, specifieke fobieën,...)
. Sociale problemen (pestproblematieken,...)
. Gedragsproblemen
. Problemen bij de verwerking van traumatische ervaringen (PTSS,...)
. Rouw- en verliesverwerking
. Problemen gerelateerd aan de echtscheiding van de ouders
. Vragen rond levensfase, identiteitscrisis, existentiële vragen
. Persoonlijkheidsproblematiek (onzekerheid, zelftwijfel, laag zelfbeeld,...)
. Dwangmatig gedrag
. Trichotillomanie


Doelgroep

Ik richt mij tot kinderen en adolescenten (0 tot 21 jaar).
Daarnaast voorzie ik ook sessies voor ouders:
. Met vragen inzake opvoeding(sproblematieken)
. Psycho-educatie over problemen bij hun kind(eren)
. Extra begeleiding inzake de ontwikkeling van hun kind


Bijkomende informatie

Tijdens de individuele therapeutische sessies baseer ik mij voornamelijk op technieken uit de gedragstherapie of uit het systeemtheoretisch denken. Bij jongere kinderen wordt er vooral gebruik gemaakt van aangepaste speltherapie. Bij de oudere kinderen en adolescenten staat de gesprekstherapie centraal. Huiswerkopdrachten kunnen voorzien worden indien dit past binnen de therapeutische doeleinden voor een specifieke client.
 
Verder kan u bij mij terecht voor uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie-onderzoek, ADHD testing, ASS testing (autismespectrumstoornissen), algemeen neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen en planning) en belevingsonderzoek.
 
Ten slotte werk ik ook samen met kinderen en jongeren aan het verbeteren van hun schoolse vaardigheden (planning, zelfstudie,...) of aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden (praten voor grote groep, zelfvertrouwen- en assertiviteitstraining,...)


Praktisch

Therapiesessies op woensdag van 13u-17u, op vrijdag van 17u-22u, op zaterdag van 9u-16u en op zondag van 9u-13u. Consultaties mogelijk in het Nederland, Frans, Engels, Spaans en Portugees.
 
U kan mij steeds telefonisch contacteren of via e-mail. Samen plannen we een intakegesprek. Hierbij kunnen ouders al dan niet aanwezig zijn, afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de hulpvraag. Aparte sessies met ouders kunnen steeds voorzien worden op andere momenten.

PASCALE ROGIE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BREDENE

Contactgegevens

Rogie Pascale
Zeesterlaan 2
8450 Bredene
 
tel: 059/325090
gsm: 0495/876510
e-mail: pascalerogie@telenet.be


Werkdomein

Individuele gesprekstherapie
Kinder- en jeugdpsychotherapie
Gezinstherapie
Begeleiding van ouders


Thema's

Kinderen en adolescenten:
* mogelijkheid tot diagnostiek en speldiagnostiek
* kinderen en adolescenten kunnen hier terecht met (gedrags)moeilijkheden op school en/of thuis, leermoeilijkheden, angst (faalangst, schoolangst..), depressieve klachten, stemmingswisselingen, verwerkingsproblemen (scheiding,overlijden..),slaapproblemen,stress, sociale vaardigheden en assertiviteit...
 
Volwassenen:
*depressieve klachten, burn out, angst en onzekerheid, verwerkingsproblemen (relatiebreuk, scheiding, rouw, gebeurtenissen uit het verleden,...), verwerking van trauma, gezinsproblemen, vage lichamelijke klachten & vermoeidheid, problemen op het werk,stress...


Doelgroep

kinderen vanaf 5 jaar
adolescenten
jongvolwassenen
volwassenen
ouders & gezinnen


Bijkomende informatie

*klinisch psychologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeute en kind- en jeugdpsychotherapeute met meer dan 25 jaar ervaring
*erkenning voor terugbetaling kind- en jeugdpsychotherapie door alle mutualiteiten
*talen: begeleiding is mogelijk in Nederlands, Frans en Engels

NATALIE DE SCHEPPER 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Natalie De Schepper
Leopoldplaats 10 / 3de verdieping
2000 Antwerpen

GSM : (0032)472/ 74 78 91
E-mailadres : Natalie.deschepper@psycholoog.be

Links:
http://www.kinderenjongerenpsycholoogantwerpen.be
http://www.psychologencommissie.be


Voor wie

Kinderen, jongeren en gezinnen


Werkdomein

Voor jongeren:

Als jongere kan je bij mij terecht met allerlei vragen en problemen.
Soms geeft je familie aan dat je hulp nodig hebt, maar vind jij dat niet nodig. Misschien zijn er zaken waar je mee worstelt of die je niet durft te vertellen.

Samen kunnen we bekijken hoe we de vragen en problemen waar jij mee zit stap voor stap kunnen aanpakken. Soms kunnen enkele gesprekken al helpen, soms vraagt therapie wat meer tijd. Steeds gaan we kijken naar wat jij nodig hebt en waar jij je best bij voelt.

Wist je dat er ieder jaar vele tienduizende mensen de stap zetten naar een psycholoog? Je hoeft je dus nergens voor te schamen.

Voor ouders en kinderen:

Kinderen en jongeren geven vaak in gedrag aan, wat ze met woorden niet kunnen zeggen. Als ouder is het niet altijd gemakkelijk om te begrijpen waar je kind mee worstelt. Elk gedrag heeft een betekenis, samen kunnen we deze betekenis proberen achterhalen, waardoor het gemakkelijker wordt om iets aan de problemen te doen.

Ouders kunnen bij mij primair terecht met vragen rond :

 • emotionele moeilijkheden
 • angsten, fobieën
 • zelfbeeld
 • ontwikkelingsvragen ( ADHD , autisme,…)
 • psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn,… )
 • studieproblemen en faalangst
 • rouw en verliesverwerking
 • sociale vaardigheden en communicatie
 • opvoedingsproblemen en/of -vragen
 • gedragsmoeilijkheden
 • hechtingsproblemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • problematisch drugs- of alcoholgebruik bij jongeren
 • andere : individueel te bekijken

Werkwijze:

De eerste stap is een kennismakingsgesprek met het gezin waarin de hulpvraag wordt bekeken. In samenspraak met de ouders en het kind kan er vervolgens een traject op maat uitgewerkt worden. Eventueel wordt er gericht doorverwezen naar andere hulpverleners.

Bij bepaalde problematieken kan het zinvol zijn om via onderzoek na te gaan waar de sterktes en zwaktes liggen van het kind/de jongere. Ook kunnen we op die manier nagaan hoe de omgeving wordt beleefd.

Dergelijk onderzoek kan bestaan uit:

 • intelligentieonderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning)
 • belevingsonderzoek

Binnen de begeleidingsfase kan worden gewerkt met individuele gesprekstherapie, speltherapie, psycho-educatie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.


Opleiding / werk

Ik behaalde mijn masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent en volg een bijkomende integratieve psychotherapieopleiding ‘Jeugd en context’ aan de Universiteit van Antwerpen.
De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt bij Solutions. Dit is een klinische setting (in Nederland) waarbij gewerkt wordt met verslaving.

Op dit moment werk ik in een groepspraktijk, genaamd Studio O, in samenwerking met een kinderpsychologe, logopedisten en een kinesist.

Voor meer informatie hierover kan je terecht op :
www.kinderpsycholoogantwerpen.be of www.studio-O.be


Visie

Het belangrijkste voor mij binnen de therapie is om samen met de ouders en het kind/de jongere een aanpak te vinden die aansluit bij wat werkt voor hen zelf. Ik volg daarom ook niet één bepaalde stroming maar werk op maat van de cliënt. De methodieken die ik toepas zullen daarom ook afhangen van wie ik voor mij heb. De vertrouwensrelatie met de cliënt is dan ook van primair belang.


Hoe aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of per mail.
 
Bij een eerste telefonisch contact kunnen we kort samen verkennen waarom u de stap naar een psycholoog zet, wat onze manier van werken is en wat uw verwachtingen zijn.
 
Op uw vraag kan samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, huisarts en eventueel school. Dit alles steeds binnen het kader van het beroepsgeheim.


Erkenning

Officieel erkend als Psychologe bij de Psychologencommissie
erkenningsnummer: 882111447
 
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van dagelijks bestuur BFP
 
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

MIA MAES

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

U kan bij mij terecht voor

 • Individuele psychotherapie voor kinderen (ook speltherapie), jongeren en jongvolwassenen (tot 30)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie

Professionele achtergrond

Master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) (KULeuven, 2000)
 
Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2008)
 
Opleiding Triple P (Positive Parenting Program) level 4 en 5
 
Opleiding Emotion Focused Therapy for Individuals (EFT) level 1 (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2013), level 2 bezig.
 
Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 
Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 
Lid Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 
Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr 772105118)
 
Werkervaring : 11 jaar als psycholoog-psychotherapeut in algemene ziekenhuizen (UZ Leuven, Sint-Vincentius Antwerpen), CLB's, kinder en jeudpsychiatrie (Universitaire Kinder en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Referentiecentrum Autisme (RCA)), groepspraktijk voor psychotherapie D_link Mechelen.


Werkdomein

Kinderen en jongeren:
 
sociaal-emotionele problemen: omgaan met en uiten van emoties (angst, verdriet, woede, frustraties, zich niet gehoord voelen, ...), gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, verwerkingsmoeilijkheden bij ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen, moeilijkheden in relaties en contactproblemen, identiteitsvragen, keuzes maken en zelfstandig worden, gepest worden, moeilijke leef/gezinssituaties, ...
 
Jong-volwassenen:
 
Vragen mbt zingeving, keuzes/beslissingen, je eigen weg vinden, verwerkingsmoeilijkheden, rouw, contactmoeilijkheden, relationele problemen, moeilijkheden met emoties, tekort aan eigenwaarde en zelfvertrouwen, ...
 
Ouders:
 
Therapie is een gezamelijke onderneming van ouders, kind en therapeut. Ouder (en/of gezins)gesprekken vormen dan ook een vast onderdeel van de therapie. In de oudergesprekken kunnen ouders hun eigen waarnemingen, gedragingen en vragen over het kind en hun rol als ouders uiten en bespreekbaar maken. Er wordt gesproken over de relatie tussen ouders en kind, over hoe ouders meer inzicht kunnen krijgen in de belevingen en behoeften van hun kind, maar ook in hun eigen mogelijkheden als ouders. Mogelijkheden, die ze na het stoppen van het therapie, kunnen gebruiken.
Mogelijkheden: ouderbegeleiding in het kader van een individuele kinderpsychotherapie, mediatietherapie (begeleiding van ouders met heel jonge kinderen waarbij enkel met de ouders wordt gewerkt), begeleiding mbt ouderschap, begeleiding bij verwerkingsproblemen mbt ontwikkelingsstoornissen en andere kindgerelateerde moeilijkheden.
 
Gezinstherapie:
 
Op eigen vraag of wanneer aangewezen na kennismakingsfase met ouders en kind/jongere
In gezinstherapie worden het kind/de jongere en zijn ouders uitgenodigd. Vaak worden ook andere gezinsleden of belangrijke personen betrokken. Het gezin wordt gezien als een belangrijke hulpbron. Een kind groeit op in interactie met het hele gezin. Problemen bij één van de kinderen staan meestal niet helemaal op zichzelf. Gezinsgesprekken richten zich op de onderlinge interacties, relaties en de hieraan gekoppelde gevoelens. De gezinsleden worden zich bewuster van de wijze waarop zij met elkaar omgaan en hoe dit samenhangt met de aanmeldingsproblemen. Ieder gezinslid krijgt hierdoor de kans om een stukje verantwoordelijkheid te nemen om de relaties en de communicatie in het gezin te onderzoeken en te verbeteren. De therapeut draagt hierbij geen pasklare oplossingen aan, maar schept de voorwaarden waarbinnen het gezin eigen oplossingen en waarden kan hervinden.


Doelgroep

Kinderen vanaf vier jaar tot en met jongvolwassenen (tot 30), ouders en gezinnen.


Praktisch

Aanmelding en verloop
 
Eerst is er een kennismakingsfase met één of meerdere verkennende gesprekken met de jongvolwassene of met het kind/de jongere en zijn ouders (tenzij anders geïndiceerd is). Deze dienen om de hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op de doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.
Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, bijvoorbeeld als er nood is aan meer specifieke psychodiagnostiek of een consultatie bij een (kinder)psychiater.
Het doel van psychotherapie is het herstel van de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Ik werk, indien nodig, nauw samen met de verwijzer, CLB, e.d.
Eén gesprek duurt vijftig minuten.
 
Kostprijs
 
50 euro per sessie, terugbetaling mutualiteiten (ook CM) mogelijk onder voorwaarden


Contactgegevens

www.conciente.be
 
Haantjeslei 101, 2018 Antwerpen
Tel: 0476/06.61.52
 
E-mail: mia.maes@conciente.be

CAROLINE DE MOOR

KINDERPSYCHOLOOG TE GENT

Contactgegevens

Caroline De Moor
 
Meulesteedsesteenweg 180
9000 Gent
 
tel: 09/224.15.16
gsm: 0486/11.08.34
e-mail: carolinedemoor@skynet.be
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 742106362      


Werkdomein

De redenen waarom men consulteert zijn zeer uiteenlopend, en voor iedereen individueel. Wat er nu juist zo lastig is, of wat er nu eigenlijk fout loopt, is vaak moeilijk te omschrijven; maar gaat vaak gepaard met tal van klachten zoals angsten, onzekerheid, lichamelijke klachten,gebrek aan concentratie, stress, onbegrip, depressie, relationele problemen, slapeloosheid, oververmoeidheid, lichamelijke klachten,steeds terugkerende ziektes,...  
 
Soms krijgen deze klachten de bovenhand en wordt het dagdagelijks functioneren zwaar waardoor men iets aan de situatie wil veranderen maar niet altijd even goed weet hoe. Therapie biedt de mogelijkheid om vastgelopen situaties opnieuw te bekijken en in vraag te stellen zodat men opnieuw greep kan krijgen op het leven en kan verder gaan.  
 
Niet alleen volwassenen kunnen het moeilijk hebben, ook adolescenten, kinderen, kleuters en baby’s maken soms een zware periode door. Als ouder kan het vreselijk zijn om zijn kind te zien lijden en tracht men oplossingen te zoeken om het voor zijn kind wat dragelijker te maken. Het is immers als oudere niet altijd evident om toegang te krijgen tot wat er zich afspeelt bij zijn kind.  
 
Afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  


Thema’s

- Baby’s en kleuters  
 
Men maakt zich soms zorgen omdat de baby of kleuter niet goed slaapt, niet vlot of voldoende eet, plasproblemen heeft, ontroostbaar lijkt en onophoudelijk huilt, driftbuien heeft, of net te rustig is en te weinig contact zoekt...  
 
Men probeert vaak alles uit wat binnen de mogelijkheden ligt, maar gezien de taal van het kind nog niet voldoende ontwikkelt is, kan het zeer moeilijk zijn om als volwassene te weten te komen wat er nu eigenlijk scheelt. Ouders kunnen hierbij begeleid worden en krijgen een plaats aangeboden waar kan gepraat worden over de moeilijkheden die worden ervaren. Er wordt getracht om samen met de ouders de oorzaak van de symptomen bij het kind te achterhalen.  
 
- Kinderen  
 
Kinderen worden verondersteld zorgeloos op te groeien, het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om te zien dat het voor u kind niet zo vlot loopt als verondersteld wordt. De reden en symptomen kunnen zeer uiteenlopend zijn, echtscheiding, pesten, gepest worden, agressie, ADHD, gedragsproblemen, teruggetrokkenheid, eetmoeilijkheden, slaapproblemen, trauma, ongeval, rouw,ziekte,...  
 
Via therapie kan getracht worden om een plaats te geven aan de moeilijkheden, afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  
 
- Adolescenten  
 
Als adolescent verandert er veel en kan men soms een periode doormaken waarbij men zich niet goed in zijn vel voelt en het lastig heeft. Ook hier is het moeilijk om te zeggen wat er nu eigenlijk zo lastig is of wat er nu eigenlijk fout loopt en wordt men vooral met klachten geconfronteerd. De klachten kunnen zeer divers zijn zoals, lusteloosheid, concentratieproblemen, slapeloosheid, eenzaamheid, opstandigheid, agressie, eetproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, middelengebruik,...  
 
Zowel voor de jongere als voor de ouder kunnen deze klachten zwaar wegen en kan men via therapie trachten een manier te zoeken om opnieuw verder te kunnen.   


Doelgroep

- baby's en kleuters samen met een verzorger  
- kinderen  
- adolescenten  
- volwassenen  


Betaling

Voor kinderen tot 18 jaar zijn verschillende terugbetalingsmogelijkheden via de mutualiteit.